ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΞΕΙΣ)

Το Τεχνικό Γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, δηλαδή σχεδίων που απεικονίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη φυσική γήινη επιφάνεια, τις κατασκευές επί αυτής καθώς και άλλες πληροφορίες αναλόγως την αιτία για την οποία συντάσσονται.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.Ο.Κ. (4067/12) και του Ν. 4178/2013 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, αλλά είναι μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει:

 • Την έρευνα του μηχανικού
 • Τις μετρήσεις πεδίου
 • Τις εργασίες απόδοσης στο γραφείο

Το τοπογραφικό διάγραμμα το συναντάμε σε διάφορες εφαρμογές:

 • Έκδοση αδειών δόμησης
 • Έλεγχος ορίων και εντοπισμός αγροτεμαχίων
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Έργα οδοποιίας
 • Δασαρχείο (χαρακτηρισμός εκτάσεων)
 • Κτηματολόγιο
 • Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
 • Κατάτμηση οικοπέδων – γηπέδων